COMBI-AVOND VRB, LMB 16 maart 2023

Op donderdag avond heeft de VRB een avond georganiseerd met de Brigade. De opzet was een drieluik van informatie over de brigade, de algemene leden vergadering (ALV) VRB en een afsluitende borrel.

De opzet was zo gekozen dat zowel in Assen, als Schaarsbergen de avond fysiek bezocht kon worden en ook thuis online te volgen was. Een door de Brigade opgezette livestream zorgde voor de live verbinding met de Brammert in Assen. Het bestuur mocht zich verheugen op een groot aantal leden dat fysiek of online deelnam. Zeker in vergelijking met de door Corona gedomineerde jaren 2021/22.

Tijdens de inloop in Assen en Schaarsbergen was er een mogelijkheid om de nieuwe gevechtsuitrusting te bekijken en onder het genot van een kop koffie weer bij te kletsen. Klokslag 19.15 uur werd de avond geopend met een film (zie link) die inzage gaf in het optreden van de brigade in 2022. 11 LMB 2022

Vele aanwezigen kregen bij de beelden weer het gevoel van aan dat camouflage pak en meedoen.

Aansluitend hield C-11LMB, brigadegeneraal Schreurs, een presentatie over de huidige en toekomstige ontwikkelingen bij de Brigade. Zijn lezing leidde tot vele vragen over met name de specialisatie per bataljon, de air assault getraindheid, etc. en ook over de huidige situatie op de beide kazernes. Na een goed samen spel, met chatbox, microfoon en camera gaf C-11LMB de leiding weer over aan de VRB-voorzitter.

Dat was gelijk de opstap naar de algemene leden vergadering VRB, waar agendapunten als; notulen ALV 2021, activiteiten 2022, geplande activiteiten 2023, de financiën de revue passeerden. De ALV stemde in met alle gepresenteerde agendapunten. Tijdens deze vergadering werden de oud-bestuursleden Jos G. en Arend B. bedankt voor hun inzet. De ALV stemde in met het voorstel van het bestuur om de 1e voorzitter lkol b.d. Ton H. tot erelid van de VRB te benoemen.

Rode draad van de ALV was wel de slogan van het bestuur voor 2023 e.v.;

Voor de Vrienden, door de Vrienden en met de Brigade

Aanwezige leden waren het daar mee eens. Gevolg daarvan is wel dat leden noodzakelijk zijn om in commissies zitting te nemen, c.q. kartrekker te zijn van een activiteit. Een commissie is altijd een combi van een bestuurslid VRB, een POC binnen de brigadestaf en leden VRB. Tijdens de vergadering hebben een aantal leden zich gemeld voor een activiteit en de kascontrolecommissie 2023 is gevuld. Dank daarvoor.

Afsluitend werd het zowel in Assen en Schaarsbergen nog gezelliger en werd lang nagepraat. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond en dit concept smaakt naar een vervolg.

Nico Geerts

Voorzitter